Uppdraget som god man 

och särskilt förordnad vårdnadshavare

 

 

 

Anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen
”Ändringen innebär att om Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas och den klagande yrkar inhibition inom överklagandetiden, får beslutet om överföring inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition.(Justitiedepartementet 2016-09-23 http://www.regeringen.se/contentassets/2a7ea18138804f4fbf73370bec9955de/ds-2016_34.pdf


Kammarrätten i Stockholm avstyrker
Kammarrätten, som har uppmanats att yttra sig över betänkandet, avstyrker att i dess nuvarande utformning med undantag av förslagen till ändring i kommittéförordningen (1998:1474) och förordningen med instruktion (2007:1021) för Barnombudsmannen
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Remissvar/2016/Remissvar_Betänkandet%20Barnkonventionen%20blir%20svensk%20lag%20SOU_2016-19.pdf


Ålderbedömningar ska göras tidigare
Justitiedepartementet remitterar departementspromemorian Åldersbedömning tidigare i asylprocessen. Promemorian innehåller förslag till ändringar i utlänningslagen som innebär att Migrationsverket ska bedöma en utlännings ålder tidigare i asylprocessen än vad som görs i dag. (Justiriedepartementet 2016-09-23)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/forslag-om-aldersbedomning-tidigare-i-asylprocessen/


TUT 13 månader eller 3 år
Tillfälliga uppehållstillstånd på 3 år eller 13 månader innebär inga förändringar vad avser folkbokföring, studiebidrag och extra bidrag eller barnbidrag om alla övriga kritierier är uppfyllda. Men det viktigt, att ställföreträdare efter delgivningen, i synnerhet om beslutet avser TUT i 13 månader, omedelbart ombesörjer att huvudmannen blir folkbokförd och får ett personnummer  då en folkbokföring förutsätter att vistelsen i Sverige varit ett år eller längre.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/folkbokforingslag-1991481_sfs-1991-481

 

Aktuell statistik
Fram till och med 13 september 2016 har 1786 ensamkommandebarn/unga registrerats som asylsökande i Sverige. 

(Migrationsverket 2016-09-16)


Omyndiga ensamkommande de senaste fem åren

2010      2393
2011      2657
2012      3578
2013      3852
2014      7049
2015    35339
2016      1796                


Rapporter om misstänkt människohandel

2013 – 2015 
År        Antal   Varav omyndiga
2013     121        13
2014     111        16
2015     195        66  

(Källa Migrationsverket)


Frågor om skola, socialtjänsten,

asyl och uppdraget

Skolverkets upplysningstjänst 

Tel. 08-527 332 00


Socialstyrelsens upplysningstjänst
Tfn. 075-247 30 00


Rådgivningsbyrån
Tfn. 0200-880066


IVO
Tfn. 010-788 50 00


Godman-centrum
Hjälp och rådgivning med uppdraget av erfarna gode män
www.rgmv.se


Misstanke om barn i människohandel
Tfn. 010-223 11 40


Våldsbejakande extremism
Röda Korsets stödtelefon
Tfn.020-100 200


Folkhögskolornas informationstjänst 
Telefon: 08-796 00 50


Migrationverkets samordndare, Människohandel, under arb

 

 

Kom igång som god man

Kom igång som god man
Uppdraget som god man
Uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare
När det inte fungerar
Rådgivning länkar 

Nyhetsarkiv-2015


Nyhetsbrev
Vill du prenumerera på RGMV:s (Riksföreningen gode män vårdnadshavare för ensamkommande barn/unga), nyhetsbrev. Gå in på www.rgmv.seoch ange din e-post adress under prenumerationer så skickas nyhetsbrevet till dig.


Parallel vardag 
"När antalet personer som sökte asyl i Sverige kraftfullt ökade under hösten 2015 utsattes den svenska mottagningsstrukturen för påfrestningar. Många av flyktingarna var barn och unga som kom ensamma eller tillsammans med sina familjer. Rapporten "Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen" belyser den svenska mottagningen av dem." (FORTE 2016-07-06) 

http://www.rgmv.se/index.php/nyhetsbrev/nyhetsbrev-nr-12-augusti-2016


Begränsat ansvar ansvar för gode män/vårdnadshavare vid återförening

Avsaknaden av tydliga avgränsningar kan innebära att uppdraget upplevs som gränslöst och att ansvaret för efter forskning och återförening vilar på den gode mannens/ vårdnadshavarens  axlar, så är det inte. Ansvaret för efterforskning och återförening har Migrationsverket i förekommande fall, samt socialtjänsten efter beslut om uppehållstillstånd men även barn/unga beroende på ålder och mognad men framförallt de närmast anhöriga. Läs mer


Tre sätt att stödja ungdomar som blivit myndiga
Som många gode män/vårdnadshavare har erfarenhet av finns det ungdomar som även när de fyllt arton inte är "flygfärdiga" utan behöver fortsatt hjälp. I vissa fall är ett godmanskap berättigat i andra fall kan kan det vara tillräckligt att ungdomen utfärdar en fullmakt  eller att socialtjänsten beviljar att en kontaktperson utses. I samtliga fall förutsätter det att ungdomem samycker. Läs mer


Kommunplacering av ensamkommande barn/unga
I en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn endast ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun om kommunerna har ingått en särskild överenskommelse om placering.. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. (Regeringskansliet 2016-06-23)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/06/andringar-i-fraga-om-sysselsattning-for-asylsokande-och-kommunplacering-av-ensamkommande-barn/


Ny blankett för dagbidrag och särskilda bidrag
I mars 2016 uppmärksammade Riksföreningen gode män Vårdnadshavare, RGMV, Migrationsverket på att barn/unga kan bli utan kläder därför att  gode män och vårdnadshavare som söker bidrag för deras räkning inte haft tillgång uppgifter om omkostnadsersättningar vilket  krävts vid ansökan om  bidrag. 

Anna-Johanna Viking, processledare, avd. boende och stöd på Migrationsverket lovade att prioritera frågan och i dagarna kommer en reviderad blankett som möjliggör för ställföreträdare att söka bidrag för barn/unga utan de krav som fanns tidigare.


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende och stödboende
Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. Bland annat ska det finnas rutiner för bedömningen om HVB-hemmet är lämpligt för den person som ska skrivas in.(Socialstyrelsen 2016-05-31)
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-14
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-15


Kommuner tar hem "sina barn" 

En vanlig källa till oenighet med socialtjänsten gäller placering på boenden som i regel görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) För att lösa boendefrågan snabbt och i brist på egna platser i kommunen köper socialtjänsten platser på HVB och familjehem i andra kommuner vilket ofta är en mycket kostsam lösning.Läs mer


JO beslut
Kritik mot socialnämnd för att ha omplacerat 17-åriga ensamkommande barn utan att först höra barnen och den gode mannen.Läs mer


Bestämmanderätt
Okunnighet hos olika aktörer om gode män och vårdnadshavares  ställning orsakar problem. Det gör det även i de fall gode män har uppfattningen att bestämmanderätten innebär en absolut vetorätt. Läs mer

Sova över hos en kompis
Omställningen till svenska förhållanden kan vara omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Behovet av att bryta en inrutad tillvaro med långa påfrestande väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort.  Läs mer


Återreseförbud för ensamkommande
Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att   påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn
Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23
Kammarrätten i Stockholm, inklk.Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar

/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%
20MIG%202015
23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf

 

 

Midsommarfirande
Ett gäng ungdomar, flertalet från Afghanistan, med ledare firade midsommar med danser från hemlandet.


Bidrag för glasögon och linser-gör så här
Sedan den 1 mars 2016 finns ett lagstadgat bidrag för ensamkommande barn/unga, barn i familjer som söker asyl samt de som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i åldern 0-19 år till glasögon eller linser i de fall en legitimerad optiker vid en synundersökning konstaterat att de har en synnedsättning. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att i ekonomisk kompensation betala ut motsvarande 120 000 000 kronor till landstingen för ändamålet. Läs mer


Amin,färdig snickare om ett år-
Foto:J Samuelsson
20000 skolungdomar på Yrkes-SM

20000 skolungdomar besökte under tre dagar Yrkes-SM i Malmö där information gavs om olika yrken och elever tävlade i yrkesskicklighet. Men antalet elever som söker gymnasiets tolv yrkesprogram har minskat stadigt under de senaste åren, trots att arbets marknaden för många praktiska yrken är god. 2018 arrangeras Yrkes-SM i Uppsala.


Man känner sig maktlös
Socialsekreteraren ringer och säger att hon och gruppboendets personal har bestämt att eftersom A inte mår så bra på boendet så ska han får flytta till ett mindre gruppboende!
-Vad, säger jag, menar du att du och perso nalen på gruppboendet redan bestämt att han ska flytta utan att diskutera detta med mej som god man? Läs mer


God mans möte med ungas missbruk
Vi hade möte med socialsekreteraren idag ang hans önskan om att flytta till annan ort och HVB pga bra kompisrelation där, en annan afghan ensam kommande. Det framkom vid mötet med tolk på plats att han enligt egna uppgifter har haft/har mycket problem med droger och ibland känner stort sug.  Läs mera


Åldersbedömning
"Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd." (Socialstyrelsen 2016-04-20)
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/
magnetkamera
kanokasakerhetombarnsalder


Bankkort och budget

Det finns anledning för en god man vårdnads havare att utnyttja sin bestämman derätt och ta hand om bankkort även om det leder till menings skiljaktigheter och osämja som i normalfallet dock är relativt snabbt över gående. Läs mer


Skicka pengar till hemlandet 
Det förekommer att ensamkommande ungdomar  skickar pengar för hjälpa familjen i hemlandet eller för att undvika repressalier om betalningar till långivare och smugglare uteblir. Läs mer


Ensamkommande försvinner 
Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked.   Länsstyrelsen 2016-01-26
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/manskliga-rattigheter/Pages/ensamkommande-barn-som-forsvinner.aspx


Ekonomiska förutsättningar
Oftast har ensamkommande inte pengar eller värdesaker med sig vid ankomsten till Sverige och har då rätt till en behovsprövad dagersätt ning och särskild ersättning vid angelägna behov, enligt vad som anges i Lagen om mottagande av asylsökande med flera, under väntetiden på beslut om avslag eller uppehållstillstånd. Läs mer


 

 

 

 

 

 

 
             


 

                                                                                                                   

 

 

 

Sök på god man akuten