God man och särskilt
tillförordnad vårdnadshavre

 

 

 

Nu förbereds en uppdatering  och flytt av hemsidan därav en viss passivitet, bara så du vet...  

Vill du ha RGMVs nyhetsbrev?

Gå till www.rgmv.se och fyll i uppgifterna för prenumeration.

OBS Nyhetsbrev nr 16 nu ute. Har du trots anmälan inte fått det-gör en anmälan igen och kontrollera att e-post adressen är korrekt.

 


Uppgivna  gode män att slutar
RGMVs talespersoner och länsombud tar dagligen emot samtal från uppgivna gode män som åtagit sig godmanskapet för att hjälpa ensamkommande underåriga, men som nu i stället tvingas delta i en process som de uppfattar som rättsosäker och inte förenlig med uppdraget. En socialtjänst som på många håll havererat, personal på boenden som saknar kompetens, en utbildning som inte leder till måluppfyllelse för de allra flesta och avsaknaden av stöd och utbildning gör att många gode män inte orkar fortsätt med uppdraget.  


TUT 13 månader eller 3 år
Tillfälliga uppehållstillstånd på 3 år eller 13 månader innebär inga förändringar vad avser folkbokföring, studiebidrag och extra bidrag eller barnbidrag om alla övriga kritierier är uppfyllda.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/folkbokforingslag-1991481_sfs-1991-481


Det förekommer att ungdomar på eget initiativ och mot föräldrarnas vilja söker sig till länder med bättre framtidsutsikter än vad hemlandet kan erbjuda, trötta på krig och konflikter. Men vanligtvis är det anhöriga, den klan de tillhör eller kriminella som bestämmer att ungdomen skall lämna hemlandet och bege sig till Europa

Vägen till Sverige

 

Tre sätt att stödja ungdomar som blivit myndiga 
Som många gode män/ vårdnadshavare har erfarenhet av finns det ungdomar som även när de fyllt arton inte är "flygfärdiga" utan behöver fortsatt hjälp. 

 Antalet uppskrivna i ålder 2016, 2838

jan 79, feb 106, mars 120, april 117, maj 140, juni 175, juli 217, aug 257, sept 508, okt 582 och nov 537

Inkomna asylärenden  2016 är fram till nu 2086 varav flickor  409
jan 620, feb 175, mars 107, april 137, maj 155, juni 156, juli 176, aug 146, sept 185, okt 131 och nov 93

Flertalet från
Afghanistan 643 Somalia 403,Syrien 171, Etiopien 128 Marocko 122 och Albanien 95

Handläggningstid 
420 dagar i november och i snitt under året 338 dagar. 

Avgjorda ärenden 
I januari i år var 395 och i november 1177

Totalt har 5386 beviljats permanent uppehållstillstånd  och 237 uat/tut

(Källa Migrationsverket 2016-11-29)

 

 

  

 

 
             


 

                                                                                                                   

 

 

 

Godmanakuten