Uppdraget som God man och särskilt förordnad vårdnadshavare
för ensamkommande barn och unga.
(under arbete)


 

 

 

Manifestation mot våldet

Till den manifestation som anordnades vid stadshuset i Malmö med anledning av mordet på 16-åriga Ahmed Obaid kom närmare 1000 personer varav många var Ahmeds klasskamrater. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson höll ett anförande och en släkting till Ahmed talade om den oro som finns  för barn och ungas framtid när våldet får råda. Men det är inte bara det ökade våldet som inger oro för framtiden det gör även ett ökat drogmissbruk, prostitution och kriminalitet inte minst bland ensamkommande barn och unga.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/brottsbekampande-och-brottsforebyggande/

_______________________________________

Vårdnadshavares ansvar
20 000 elever i grundskolan hade ogiltig frånvaro hösten 2015 däribland många nyanlända. "Vårdnadshavarna ska se till att barnet går till skolan, skolan har i sin tur ett ansvar att eleven får en trygg skolgång och deltar i de obligatoriska inslagen. Det är sedan hemkommunen som har det yttersta ansvaret för att se till att eleven fullgör sin skolplikt." (Skolinspektionen 2017-01-09)
______________________________

Ensamkommande ungdomar prostituerar sig
Det är inte bara papperslösa som säljer sex. Det förkommer även att ungdomar som bor på familjehem eller på HVB boenden utnyttjas. För gode män, Socialtjänst och personal på boenden finns det anledning att vidta åtgärder för att förhindra att ungdomar prostituerar sig eller tvingas till det.
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ensamkommande-saljer-sex-pa-gatan
http://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/278-oevernattningar-maenniskohandel
__________________________________________


Åldersbedömning på eget initiativ

3072 sökanden som uppgett sig var underåriga har under året fram till den 12 december fått sin ålder uppskriven. I flera  fall har det gällt sökande som medvetet lämnat felaktiga uppgifter för att tillskansa sig förmåner. Men i de fall en god man uppfattar bedömningen som godtycklig och felaktig finns det möjlighet, om den ensamkommande underårige vill det, att på eget initiativ ordna med en åldersbedömning.

FORODONT HB
Undervisning och konsultverksamhet inom rättsodontologi
Ängalagsvägen 419, 269 95 Båstad
Tel: +46-(0)431-365601
E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hemsida:www.forodont.se

_______________________________________

Vem betalar en åldersbedömning
Vanligtvis är det offentliga biträdet eller en god man som lägger ut pengar för en åldersbedömning som åter betalas av Migrationsverket om den  lämnas in. I annat förlorar den som stått för kostnaden som uppgår till 2500-4000 kr.
Det är rimligt att den underårige snarast efter ett förordnade inte bara informeras om, att han/hon kan få uppehållstillstånd eller beslut om utvisning utan också om att en eventuell åldersbedömning kan bli aktuell och i eget intresse sparar pengar för att kunna stå för kostnaden. 

___________________________________


Uppgivna  gode män att slutar
Riksföreninngen Gode män Vårdnadshavare, RGMVs talespersoner och länsombud uppger at de  dagligen får samtal från uppgivna gode män som åtagit sig godmanskapet för att hjälpa ensamkommande underåriga, men som nu i stället tvingas delta i en process som de uppfattar som rättsosäker och inte förenlig med uppdraget. En socialtjänst som på många håll havererat, personal på boenden som saknar kompetens, en utbildning för barn och unga som inte leder till måluppfyllelse för de allra flesta samt avsaknaden av stöd och utbildning gör att många gode män inte orkar fortsätta med uppdraget.  

 

 

 

Omkostnadsersättning till familjehem ska täcka dagersättning

Migrationsverket avslog dagersättningen till ett ensamkommande barn på grund av att barnet är placerat i ett familjehem och socialtjänsten betalar full omkostnadsersättning till familjehemmet. Barnet överklagade beslutet genom sin gode man och förvaltningsrätten upphävde beslutet och visade målet åter till Migrationsverket för fortsatt handläggning. (Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4898-16, meddelad 2016-11-28.) 

______________________________________

Statistik 2017
63 ensamkommande barn och unga varav 7 flickor har till och med den 16 januari 2017 registrerats som asylsökande i Sverige. 
Flertalet från Afganistan 16,  Marocko 13, Somalia 7, Algeriet 6, Albanien 4.

Statistik 2016
Under 2016 kom sammantaget 2199 ensamkom mande barn och unga. Under 2016 avgjordes 9495 ärenden varav 3565 gällde afghanska ensamkom mande. 2131 fick bifall på sin ansökan och 617 avslag. Bifallsandelen borträknart Dublinfall var 78% jämfört med till exempel ensamkommande barn och unga från Marocko som var 16%.

Totalt utreste 176, varav 77 från Afghanistan, självmant till hemlandet i 15 fall med tvång. 188 utreste självmant till Dublinland i 6 fall med tvång.

Handläggningstiden var i snitt 353 dagar.

 

 

 

____________________________________

Tre sätt att stödja ungdomar som blivit myndiga 

Som många gode män och vårdnadshavare har erfarenhet av finns det ungdomar som även när de fyllt arton inte är "flygfärdiga" utan behöver fortsatt hjälp

___________________________________

Prenumerationer och Nyhetsbrev

Gå tillwww.rgmv.se och fyll i uppgifterna för prenumeration respektive medlemskap.

___________________________________

 

Vägen till Sverige

Det förekommer att ungdomar på eget initiativ och mot föräldrarnas vilja söker sig till länder med bättre framtidsutsikter än vad hemlandet kan erbjuda, trötta på krig och konflikter. Men vanligtvis är det anhöriga, den klan de tillhör eller kriminella som bestämmer att ungdomen skall lämna hemlandet och bege sig till Europa
Vägen till Sverige

____________________________________

TUT 13 månader eller 3 år
Tillfälliga uppehållstillstånd på 3 år eller 13 månader innebär inga förändringar vad avser folkbokföring, studiebidrag och extra bidrag eller barnbidrag om alla övriga kritierier är uppfyllda.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/folkbokforingslag-1991481_sfs-1991-481

_____________________________________

Utökad möjlighet för syrier att ansöka om familjeåterförening
Regeringen kommer att utöka möjligheten för syriska familjer att ansöka om familjeåterförening genom att möjliggöra handläggning vid Sveriges ambassad i Khartoum i Sudan. Regeringen fortsätter samtidigt att se över om motsvarande ordning ska införas på ytterligare ambassader.(Regeringskansliet 2016.01-19)

 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/utokad-mojlighet-for-syrier-att-ansoka-om-familjeaterforening/

 

  

 

 
             


 

                                                                                                                   

 

 

 

Back to Top